PRIMARIA COMUNEI CALARASI

Judetul Botosani

Atributii secretar

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001
Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala ai subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraaului, municipiului, judetului ai al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in functie.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preaedintele sau vicepreaedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu ai regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica ai functionarii publici.
Art. 117. - Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineate, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului ai ale preaedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
b) participa la aedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local ai primar, respectiv consiliul judetean ai preaedintele acestuia, precum ai intre aceatia ai prefect;
d) organizeaza arhiva ai evidenta statistica a hotararilor consiliului local ai a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean ai a dispozitiilor preaedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta ai comunicarea catre autoritatile, institutiile publice ai persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ai completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, ai efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeate procesul-verbal al aedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, ai redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateate lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, ai comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de preaedintele consiliului judetean, dupa caz.